Kdo podává daňové přiznání:

  • poplatník, který má roční příjmy zdanitelné daní z příjmů FO vyšší jak 15.000 Kč ( příjmy nesnížené o výdaje) a nejedná se o příjmy od daně osvobozené a nejedná se o příjmy, z nichž se vybírá daň ze samostatného základu daně zvláštní sazbou § 36
  • poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu
  • vyzve ho správce daně k podání přiznání

Podle §38g /2 poplatník má příjmy za závislé činnosti podle § 6 - má povinnost podat daňové přiznání.

  • zaměstnanec má příjmy ze závislé činnosti od jednoho plátce nebo i více plátců a nepodepsal Prohlášení k dani ani v průběhu zdaňovacího období podle § 38k/4 (i po část roku a ani dodatečně podle §38/7)
  • má příjmy souběžně ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů zdaněné zálohou na daň ( nepřihlíží se k příjmům podle §36 – srážková daň)
  • měl kromě příjmů ze závislé činnosti i jiné příjmy z § 7 - § 10 vyšší než 6.000 Kč (před odečtením výdajů)

Daňové přiznání je povinen podat i poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38 i /5/b.

Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Kdo není povinen podat daňové přiznání - § 38 g/1

  • poplatník s příjmy ze závislé činnosti podle §6 není povinen, ale může podat daňové přiznání podle §38 g/2, pokud měl příjmy od jednoho nebo i více plátců včetně doplatku mezd
  • podepsal u všech zaměstnavatelů prohlášení k dani§ 38 k/4

Zobrazit další novinky