Před přijetím první hotovostní evidované tržby je podle §13 a §14 ZoET poplatník povinen podat žádost o autentizační údaje. Je to přihlašovací údaj na portál správce daně, jejichž vydáním dochází k potvrzení ztotožnění poplatníka před vydáním certifikátu pro evidenci tržeb. Je to název a heslo uživatele.

1) Slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně
2) Umožňuje poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro evidenci tržeb – zadávání údajů o provozovnách atd.

Způsoby a pravidla evidence tržeb – běžný a zjednodušený způsob EET

ZoET rozlišuje dva způsoby evidence tržeb

a) běžný způsob (online evidenci) – průběžné zasílání dat o evidované tržbě,
b) zjednodušený režim (offline varianta) – následné zaslání dat o evidované tržbě nejpozději do 5 dnů.

Běžný způsob EET

U běžného způsobu EET je poplatník povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby:

- zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně
- vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

1 Podnikatel (jeho pokladní zařízení) zašle datovou zprávu o tržbě ve formátu xml Finanční správě.

2 Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí zprávy s unikátním fiskálním identifikačním kódem.

3 Zákazník převezme účtenku

4 Zaevidování dané tržby je možné ověřit prostřednictvím webové aplikace EEZ na Daňovém portálu. Podnikatel má za stanovených podmínek možnost nahlížet do evidovaných údajů o jeho hotovostních tržbách.

Zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim (offline) je možné využít při evidování tržeb:

- prodej zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob §10odst.1 ZoET
- evidování běžným způsobem by ztížilo činnost, ze které tržby plynou.
a) tržby podle nařízení vlády
b) individuální povolení správce daně
Údaje uváděné na účtence

- fiskální identifikační kód – FIK,
- své DIČ,
- označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
- označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
- pořadové číslo účtenky,
- datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
- celkovou částku tržby,
- bezpečnostní kód poplatníka - BKP,
- údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

Orgány Finanční správy ČR a Celní správy ČR jsou příslušné k prověřování plnění EET a mohou za účelem zjištění plnění povinností uložených ZoET provádět kontrolní nákup.

Přestupky a správní delikty
Správní delikty upravuje §29 ZoET. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu následujícím způsobem:

  • Závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb – pokuta do 500 000 Kč
  • Nezašle datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, např. nezaslání údajů řádně a včas – pokuta do 500 000 Kč
  • Nevystaví účtenku – pokuta do 500 000 Kč
  • Neumístí informační oznámení – pokuta do 50 000 Kč ( poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci §25 ZoET. Týká se toto nařízení i internetových stránek, kde jsou nabízeny služby a zboží).
  • Poruší povinnosti související s ochranou před zneužitím autentizačních údajů nebo certifikátu pro evidenci tržeb – pokuta do 50 000 Kč.

Zobrazit další novinky