Subjektem evidence tržeb je poplatník

a) daně z příjmu fyzických osob
b) daně z příjmu právnických osob

Evidovaná tržba

Evidovanou tržbou podle §4 ZoET je platba, která splňuje:
1) formální náležitosti pro evidovanou tržbu
2) která zakládá rozhodný příjem – materiální znak.

Evidovaná tržba musí splňovat  obě podmínky současně.

Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníků daní z příjmů. Transakce, které nejsou pro účely ZoET považovány za evidované tržby, do EET nespadají, nicméně i ty může poplatník dobrovolně evidovat.
Není podstatné, zda v souvislosti s evidovanou tržbou vzniká nebo nevzniká předmět daně z příjmů.

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Platba poplatníkovi, která je uskutečněna:
a) v hotovosti,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
c) šekem,
d směnkou
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a až d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby písmen a) až e).

Platba v hotovosti může mít podobu mincí nebo bankovek. Může se jednat  o české koruny, stejně jako o cizí měnu.  

Některé transakce s platební kartou

Tržby realizované prostřednictvím např. PaySec, GoPay, Checkout, ThePay, se z hlediska EET posuzuje obdobně jako platba online kartou a podléhá evidenci tržeb.
Cash Back ... je v zásadě obdobou výběru z bankomatu a nepodléhá evidenci třžeb.
Platby platební kartou v maloobchodě za zboží a služby byly zahrnuty do EET.
Převod z účtu na účet, vklad hotovosti na bankovní účet,  ...tyto způsoby platby nespadají do EET

Rozhodný příjem – materiální znak

Rozhodný příjem pro fyzické osoby – je to příjem podle § 7ZDP, který je podnikáním
Rozhodný příjem u právnických osob – příjem z činnosti, která je podnikáním

Malá rekapitulace tržeb a druhy příjmů ve vztahu k EET

Patří do EET
-    hotově v českých korunách
-    hotově v cizí měně
-    platební kartou
-    nákup poukázky na zboží nebo službu
-    faktura hrazená v hotovosti
-    inkaso vratné zálohy
-    inkaso zálohy – hotově, kartou
-    další.


Naopak do EET nepatří
-    uplatnění poukázky voucher ... odběr předplaceného zboží, nebo předplacené služby
-    faktura hrazená bankovním převodem
-    vklad hotovosti na bankovní účet
-    zápočet pohledávek
-    vratka vratné zálohy
-    další.


Tržby trvale vyloučené z EET §12 ZoET.

a) podléhají regulaci na základě jiných předpisů,
b) jsou financovány z veřejných zdrojů,
c) působí v oblasti veřejně prospěšných činností.

Postupné zavádění evidence tržeb

Podnikatelské subjekty jsou rozděleny do čtyř skupin - tzv.fází.

1.          1.12.2016 .... Ubytování , Stravování a pohostinství
2.          1.3.2017 ......Velkoobchod a maloobchod
3.          1.3.2018 .......Ostatní činnosti s výjimkou 4 fáze
4.          1.6.2018 .......Vybraná řemesla a výrobní činnosti

Vazba pro jednotlivé fáze je zatřídění podnikatelské činnosti do kódu klasifikace NACE.
Pro orientaci v jednotlivých fázích je vhodné použít webové stránky Českého statistického
úřadu .. www.czso.cz v části ...Klasifikace číselníky.

Zobrazit další novinky