Novinky v oblasti účetnictví

Jako účetní firma neustále sledujeme novinky v zákonech.
Ty nejdůležitější novinky vždy sepíšeme a podělíme se o ně s vámi.
Od teď už budete v obraze.

Náklady daňově uznatelné

Pokyn D-22 k § 24 odst. 2
Daňovým výdajem u zaměstnavatele jsou také hrazená dopravně psychologická vyšetření a vyšetření neurologická, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění podle § 87a zákona o silničním provozu, která je podle tohoto zákona povinen hradit zaměstnanec řidič.

Jsem povinen podat daňové přiznání? (§ 38g)

Kdo podává daňové přiznání:

Slevy na dani z příjmu fyzických osob 2017

Základní sleva pro poplatníky je ve výši 24 840 Kč

Výzva k prokázání příjmu (§38x) 1.část

Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmu a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že:

Postup před zahájením evidence tržeb (EET)

Před přijetím první hotovostní evidované tržby je podle §13 a §14 ZoET poplatník povinen podat žádost o autentizační údaje. Je to přihlašovací údaj na portál správce daně, jejichž vydáním dochází k potvrzení ztotožnění poplatníka před vydáním certifikátu pro evidenci tržeb. Je to název a heslo uživatele.

Elektronická evidence tržeb (EET)

a) daně z příjmu fyzických osob
b) daně z příjmu právnických osob

Výkaz zisku a ztráty – účetní období započaté 2016

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo č. 3 k této vyhlášce a sestavuje ji:

1. účetní jednotka, která je obchodní společností
2. účetní jednotka

Sestavení rozvahy - účetní období započaté 2016

(§3a vyhl.č.250/2015 Sb., která noveluje vyhlášku č. 500/2002 Sb.)

Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č.1 k této vyhlášce
a sestavuje ji účetní jednotka, která je:

Zřizovací výdaje – zákon o daních z příjmů

Zrušení účtování o zřizovacích výdajích

Přechodné ustanovení vyhlášky stanoví, že

Novela zákona o účetnictví

Účetnictví podle zákona o účetnictví:

Podvojné účetnictví – vedení účetnictví v plném rozsahu, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Kontrolní hlášení

  • Podává plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu před dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dodavatel).
  • Přijal ZP s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění plus přijetí plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. b, c ZDPH (odběratel).
  • Ve zvláštním režimu pro investiční zlato.