Pro zdaňovací období roku2016 máme k dispozici jediný čtyřstránkový tiskopis a přílohy:
č.1,2,3, dále přílohu k přiznání k DPFO pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku dle § 34/1 ZDP a ještě seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění dle §38f odst.9 ZDP.

Základní kmenový tiskopis musí vyplnit každý poplatník podávající daňové přiznání a přílohy se použijí pro jednotlivé typy příjmů.

Termín podání daňového přiznání k DPFO

 • pondělí 3.4.2017
 • pondělí 3.7.2017 podává – li daňové přiznání daňový poradce. Plná moc k zastupování musí být podána správci daně před 1.4.2017

Formulář daňového přiznání

Základní část:

 • záhlaví a 1. oddíl jsou Údaje o poplatníkovi
 • 2.oddíl  – Základ daně, ztráta
 • 3.oddíl  - Nezdanitelné části základu, odčitatelné položky a daň celkem
 • 4.oddíl – Daň celkem, ztráta
 • 5.oddíl – Uplatnění slev na dani a daňové  zvýhodnění
 • 6.oddíl – Dodatečné daňové přiznání
 • 7.oddíl – Placení daně

Přílohy DP:

 • Prohlášení poplatníka, podpis, případně údaje o zástupci
 • Žádost o vrácení přeplatku na dani

Základní informace k vyplnění DP

 • nevyplněné řádky, eventuelně oddíly bez věcné náplně se proškrtávají
 • zdaňovací období  pro FO je vždy kalendářní rok - §5/1ZDP, protože FO má příjmy z §6 až 10 ( i když v §7může být účetní období i hospodářský rok §7/14 ZDP, §3 ZoÚ)
 • částky se uvádějí v celých korunách zaokrouhlených matematicky. Pokud je v jednotlivých řádcích uvedeno speciální zaokrouhlení, pak má přednost ( například zaokrouhlení základu daně FO na celá sta Kč.

 

Zobrazit další články