Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, a tedy potřebuje někoho, kdo za ní bude jednat … tedy jednatele. Toho si volí společníci na valné hromadě. Může to být pouze jeden jednatel nebo i více jednatelů. A co je součástí jeho práce ?

Je to běžná správa denních záležitostí, rozhodování o personálních záležitostech, obchodních, finančních, zajištění vedení účetnictví, další chod společnosti.

Je zde ale i odpovědnost, kterou má jednatel. Jeho povinností je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, pokud tak nebude činit, je povinen nahradit případnou újmu, která společnosti vznikne.
Za zmínku také stojí, že jednatel nesmí podnikat v podobném předmětu činnosti jako samotná společnost, bez svolení všech společníků.

U odměňování jednatele je několik možností. Obvykle u menších firem je jednatel současně i společník i zaměstnanec nebo jednatel může mít uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, kde se sjedná odměna. Lze vykonávat tuto činnost i bez uzavření smlouvy. Tady však vykovává svoji práci bezplatně.

Ještě bych asi zmínila, že společnost nesmí mít uzavřenou pracovní smlouvu v případě jednatele na vedení společnosti, jelikož nesmí dojít k souběhu funkcí. Tedy jednatel nemůže mít uzavřenou pracovní smlouvu na obchodní vedení společnosti. Obvykle se smlouva uzavře na činnost, která je mimo vedení společnosti např. stavební dozor, účetní služby, další.

Zobrazit další články