Vše o účetnictví a daních

Účetnictví se hodí znát. Ne každý ale sleduje všechny změny a má prostudovaný „zákon o účetnictví“.
Proto pro vás dáváme dohromady tipy, které vám pomohou se v tomto oboru zorientovat.

Vracíte se ze zahraničí domů a přemýšlíte nad vyplněním daňového přiznání?

Určení daňového rezidenství fyzické osoby

Správné stanovení daňového rezidenství je výchozím bodem pro určení rozsahu daňové povinnosti. Pokud je subjekt daňovým rezidentem ČR, má tzv. neomezenou daňovou povinnost, tedy přiznává ke zdanění své celosvětové příjmy. Co to v praxi znamená? V daňovém přiznání se objeví nejen příjmy plynoucí z České republiky, ale i ze zahraničí.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

V případě, že nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, lze uplatnit paušální výdaj ve výši 5000 Kč na jedno vozidlo za celý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval vozidlo k dosažení, udržení, zajištění zdanitelných příjmů a současně toto vozidlo nepřenechal ani z části kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Novela ZDP 2017/2018

Pro podnikající fyzické osoby přinesla novela další snížení výdajových paušálů.
Maximální výše paušálně uplatnitelných výdajů se novelou snižuje na 300 000 Kč, 400 000 Kč, 600 000 Kč nebo 800 000 Kč (dle druhů příjmu) k příjmům dosahujícím 1 milion korun a výše.

Podnikatelům majícím reálné výdaje vyšší se paušální výdaje na této úrovni nevyplatí.

Co je souhrnné hlášení k DPH?

Souhrnné hlášení podáváme jen tehdy, pokud jsme dodali zboží, nebo poskytli službu v jiné zemi EU.
Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU.

Daňové přiznání k dani z příjmu FO

Pro zdaňovací období roku2016 máme k dispozici jediný čtyřstránkový tiskopis a přílohy:
č.1,2,3, dále přílohu k přiznání k DPFO pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku dle § 34/1 ZDP a ještě seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění dle §38f odst.9 ZDP.

O jaký příjem se jedná u fyzické osoby.

Posouzení je důležité pro stanovení výše daně – použití paušálu. Dále pro posouzení, zda příjem podléhá evidenci tržeb.

Trvalý pobyt vs. bydliště při prodeji nemovitosti

Prodali jste v průběhu roku jednotku (byt) nebo rodinný domek, jste fyzická osoba a nevíte, zda daň z příjmu zaplatit?

Pokud jste v nemovitosti bezprostředně před prodejem měl 2 roky bydliště, užíval jste nemovitou věc k bydlení, tak nebudete platit daň z příjmu.

Jednatel společnosti

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, a tedy potřebuje někoho, kdo za ní bude jednat …  tedy jednatele. Toho si volí společníci na valné hromadě. Může to být pouze jeden jednatel nebo i více jednatelů. A co je součástí jeho práce ?

Je to běžná správa denních záležitostí, rozhodování o personálních záležitostech, obchodních, finančních, zajištění vedení účetnictví, další chod společnosti.

Je lépe být živnostník, nebo společnost?

Ano …..  vše  má své výhody a nevýhody.

Mezi zásadní rozdíly patří: s.r.o. má velké počáteční výdaje na založení společnosti, je nutné založit společnost u notáře, a to něco stojí. Podnikatelská činnost je zahájena zápisem do obchodního rejstříku. Společnost podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, ale který nesmí navazovat na již existující názvy obchodních společností.

Co se děje po založení společnosti?

Společníky je založena právnická osoba, obchodní společnost.

Založení obchodní společnosti probíhá sepsáním notářského zápisu, kde se stanoví, jak bude nově vzniklá společnost vypadat.

Obchodní firma, společnost vznikne zapsáním do obchodního rejstříku. Od okamžiku vzniku, tedy zapsáním do OR, je povinná nově vzniklá společnost vést účetnictví.

Jak změnit název firmy?

Důvodem je řada nových skutečností, dochází ke změnám předmětu činností, dochází ke změnám společníků, k fúzím a jiným důvodům.

Mělo by se ale vědět, že jsou s tím spojené povinnosti. Jednak název musí schválit valná hromada a následně se pak notářským zápisem musí zapsat tato změna do obchodního rejstříku.

Mohu využít údaje z obchodního rejstříku?

Když se podívám na obchodní společnosti do obchodního rejstříku, některé mají zveřejněné závěrky všechny, ale pravdou je, že mnoho firem si zveřejňováním účetní závěrky hlavy nelámou.